Websi Websi
Pretekli prvaki
Websi
Websi Pretekli prvaki
_B9A2190

Metodologija in pravila

 

Časovnica

Projekte je v tekmovanje možno prijaviti od 11. marca do 15. maja 2020. Zgodnje in cenejše prijave se zaprejo 15. aprila 2020.

Projekti bodo s strani predstavnikov žirij in na podlagi objektiviziranega vprašalnika ocenjevani med 10. in 24. junijem 2020.

S strani javnosti (t. i. Glas ljudstva) bo javnost posamezen projekt ocenjevala med 17. in 30. junijem 2020.

Podatke bomo obravnavali v juniju, juliju in avgustu 2020. Uradni rezultati tekmovanja WEBSI Spletni prvaki 2020 bodo znani in predstavljeni 24. septembra 2020 na WEBSI dnevu, ko bo tudi izšel 9. WEBSI dosje.

24. septembra bo na uradnem dogodku v Ljubljani izvedena tudi svečana podelitev nagrad.

Metodologija

Vsak projekt bomo ocenjevali 2-stopenjsko.

Vsak projekt bomo ocenjevali 2-stopenjsko. In sicer na podlagi ocene dveh skupin žirij. Skupna ocena bo sestavljena iz naslednjih postavk.

Strokovna žirija – ponder: 50 %

Poslovna žirija – ponder: 50 %

Izjema pri načinu ocenjevanja so projekti, prijavljeni v kategorijo naj digitalna kampanja 2020 ter najbolj učinkoviti digitalni projekti, kjer ocenjevanje poteka znotraj posebne žirije, sestavljene s strani predsednika WEBSI žirij. Člani žirije so izbrani iz strokovne in poslovne WEBSI žirije. 

Izjemo prav tako predstavljajo projekti, prijavljeni v kategorijo video, kje je omenjenima žirijama dodana še zunanja strokovna žirija. Skupna ocena je tako sestavljena iz naslednjih postavk: 

Strokovna žirija – ponder: 25 %

Poslovna žirija – ponder: 25 %

Zunanja strokovna žirija – ponder: 50 %

Način ocenjevanja + ocenjevalni kriteriji

Predstavniki žirij bodo projekte ocenjevali na daljavo, preko spletnih vprašalnikov.

Po potrebi, če bodo rezultati tesni ali neodločeni, se bodo izbrani predstavniki žirij pred objavo uradnih rezultatov zbrali in preučili rezultate.

Glas ljudstva

Predstavniki ljudstva bodo projekte ocenjevali na spletni strani https://websi.si/glas-ljudstva. Projektov med sabo ne bodo primerjali temveč vsakega ocenjevali posamezno. Ocenili bodo lahko več projektov.

Vrstni red predstavljenih projektov na spletni strani www.websi.si se bo naključno spreminjal. Preko povezave, ki jo bo prijavitelj projekta umestil na svojo spletno stran, bo posameznik ocenjeval projekt te organizacije. Posameznik bo ocenjeval projekt organizacije prek povezave, ki jo bo prijavitelj projekta umestil na svojo spletno stran.

Ocenjevalni kriteriji

 • Vsebina
 • Oblikovanje
 • Struktura in navigacija
 • Interaktivnost
 • Funkcionalnosti
 • Uporabniška izkušnja
 • Učinkovitost v doseganju ciljev

Vzorčenje

Projekti, prijavljeni s strani podjetji in drugih organizacij.

Projekti, ki jih predlagajo člani žirij – vsak član žirije predlaga 5 projektov; iz tega vzorca bomo izbrali cca 20 največkrat predlaganih projektov.

Pravila prijave

Pravila prijave dela/del v tekmovanje WEBSI Spletni prvaki 2020

 1. Prijavitelj lahko prijavi tista dela, ki so bila izdelana, zasnovana, prenovljena ali so dosegla merljiv napredek v Sloveniji (izjema so projekti, prijavljeni v kategorijo globalni digitalni projekti), v času od 17. maja 2019 do 15. maja 2020.
 2. Rok za prijavo del in oddajo vseh materialov je petek, 15. maj 2020.
 3. Na tekmovanje za nagrade WEBSI Spletni prvaki lahko prijavitelj prijavi digitalno orodje, kanal, strategijo ali drugo digitalno rešitev. In sicer je prijavljeno delo lahko: aplikacija za mobilni telefon ali tablični računalnik, digitalna oglaševalska kampanja, digitalna strategija, digitalni dogodek, digitalni medij, digitalni oglas, digitalno letno poročilo, e-novice & e-pošta, intranet, oglaševanje na družbenem omrežju, profil ali stran na družbenem omrežju, spletna analitika in optimizacija, spletna igra, spletna skupnost, spletni video, spletni video kanal, spletno mesto, spletno mesto za mobilni telefon ali tablični računalnik, strategija upravljanja skupnosti na družbenem omrežju ali druga digitalna rešitev.
 4. Delo mora biti, vključno z dodatnimi materiali, v celoti prijavljeno preko spletne prijavnice.
 5. Spletna prijavnica mora biti v celoti izpolnjena. Prijavitelj mora upoštevati navedene omejitve dolžine besedila.
 6. Vsi dodatni materiali morajo gostovati na zunanjih strežnikih in biti preko URL povezav dostopni vsaj do 31. septembra 2020. Prijavitelj dela mora organizatorju tekmovanja za nagrade WEBSI Spletni prvaki zagotoviti dostopne podatke do zunanjih strežnikov z dodatnimi materiali.
 7. Vsi materiali, ki jih prijavitelj dostavi organizatorju tekmovanja za nagrade WEBSI Spletni prvaki, postanejo last organizatorja in se ne vrnejo. Organizator lahko vse materiale uporabi za promocijo tekmovanja za nagrade WEBSI Spletni prvaki in WEBSI dneva. Izjema so informacije, označene z »zaupno«.
 8. Prijavitelj se s prijavo dela zavezuje, da bo delo pripravil in oddal v skladu s pravili tekmovanja in navodili za prijavo na tekmovanje za nagrade WEBSI Spletni prvaki.
 9. Prijavitelj s prijavo dela za tekmovanje za nagrade WEBSI Spletni prvaki posebej in izrecno zagotavlja in jamči, da s prijavo dela ne kršijo oziroma ne bo kršili nobenih avtorskih pravic in/ali pravic industrijske lastnine in/ali drugih pravic tretjih oseb.
 10. Prijavitelj organizatorju za tekmovanje za nagrade WEBSI Spletni prvaki dovoljuje, da do preklica vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov (ime in priimek, podjetje zaposlitve, elektronski naslov in telefonska številka), pridobljenih za namen izvedbe tekmovanje za nagrade WEBSI Spletni prvaki v skladu z zakonom o varovanju osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost ugovora, vpogleda, popravka, prenosa in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov prijaviteljev projekta skladno z veljavnimi predpisi in splošnimi pogoji poslovanja, in sicer po elektronski pošti info@websi.si. Osebnih podatkov brez vaše privolitve ne posredujemo tretjim osebam.
 11. S sodelovanjem na tekmovanju za nagrade WEBSI Spletni prvaki se prijavitelji strinjajo s tem, da se njihovi podatki (naziv agencije, oglaševalca, ime in priimek morebitnega avtorja, fotografija/video in preostali podatki (v nadaljevanju podatki)), ki jih prijavitelji navedejo v prijavi na tekmovanju za nagrade WEBSI Spletni prvaki, posredujejo organizatorju, ter se strinjajo, da se objavijo na medijih v lasti ali v upravljanju organizatorja.
 12. Prijavitelji organizatorju dovoljujejo neodplačno javno objavo oddanih fotografij in vseh dodanih elementov, dajanje na voljo javnosti, javno predvajanje, javno prikazovanje in distribuiranje, tudi prek svetovnega spleta, v vseh medijih, ki so v lasti ali upravljanju organizatorjev.
 13. Organizator tekmovanja za nagrade WEBSI Spletni prvaki lahko v vsakem trenutku popolnoma spremeni zasnovo tekmovanja, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki, ki so na strani javnosti. Organizator bo na primeren način in na primernem mestu prijavitelje obvestil o vsakršni spremembi oziroma dopolnitvi teh pravil.


Kategorije

 1. Prijavitelj lahko posamezno delo prijavi v eno ali več izmed 23 kategorij. Kategorije so: Avtomobilizem, Digital proti koronavirusu, Digitalna orodja, Digitalni projekti v prostoru ("outdoor digital"), Dogodki in prosti čas, Družbena omrežja, Družbeno odgovorni projekti, Finančni sektor, Globalni digitalni projekti, Inovativni ustvarjalci prihodnosti, Javne in nevladne organizacije (NVO-ji), Mediji, Mobilni projekti, Naj digitalna kampanja 2018, Najbolj učinkoviti digitalni projekti ("Use of Data"), Posebni digitalni projekti, Produktne in pristajalne spletne strani, Spletna mesta, Spletne trgovine, Uporaba naprednih tehnologij, Turizem, Video in Vsebinski marketing. Opisi kategorij so dosegljivi na spletni strani WEBSI. V vsaki kategoriji bo podeljena 1 nagrada Spletnega prvaka na podlagi kriterijev ocenjevanja prijavljenih del oz. več nagrad, če projekti dosežejo enako število točk znotraj iste kategorije. Žirija ima pravico, da v primeru, da prijavljena dela ne zadostujejo minimalnim kriterijem žirije, nagrade znotraj katere izmed kategorij ne podeli. Žirija ima pravico, da neustrezno kategorizirano delo, premakne v ustrezno kategorijo. Odločitev žirije je dokončna in ni predmet razprave s prijaviteljem dela.
 2. Podeljene bodo naslednje nagrade: Generalni spletni prvak 2020 (največ točk med vsemi projekti), Spletni prvak 2020 v posamezni kategoriji, Naj digitalna agencija leta 2020 (vzporedno tekmovanje), Naj naročnik 2020 (vzporedno tekmovanje), Zmagovalec ljudstva (projekt, ki je dobil najboljše ocene s strani ljudstva), Najboljše oblikovanje (projekt, ki je med vsemi dobil največ točk za oblikovanje), Najboljša vsebina (projekt, ki je med vsemi dobil največ točk za kakovost vsebin), Najboljša uporabniška izkušnja (projekt, ki je med vsemi dobil največ točk za področje uporabniške izkušnje), Naj digitalna kampanja 2020 (najboljša celostna digitalna komunikacijska kampanja) ter nagrada za Naj digitalca. 
 3. Nagrade za generalnega spletnega prvaka ne morejo prejeti projekti, prijavljeni v kategorije:

  • digital proti koronavirusu,
  • družbena omrežja,
  • video,
  • vsebinski marketing,
  • naj digitalna kampanja (ocenjuje ožja žirija),
  • najbolj učinkoviti digitalni projekt (ocenjuje ožja žirija).
 4. Žirija ima pravico, da v primeru, da prijavljena dela ne zadostujejo minimalnim kriterijem žirije, katere izmed nagrad ne podeli. Odločitev žirije je dokončna in ni predmet razprave s prijaviteljem dela.


Prijavitelji

 1. Na tekmovanje za nagrade WEBSI Spletni prvaki se lahko prijavijo oglaševalske, digitalne, PR in medijske agencije in vse druge pravne osebe s sedežem v Sloveniji.
 2. Agencija mora pred prijavo dela pridobiti privolitev naročnika dela.


Pogoji plačila

 1. Prijavitelj mora po prijavi dela poravnati prijavnino po veljavnih cenah, objavljenih na spletni strani www.websi.si in v skladu s pogoji plačila. Izjema so organizacije, katerih dejavnost ni pridobitvena: zanje je prijava in obdelava prijave v kategorijo Družbeno odgovorni projekti brezplačna.
 2. Prijavitelj mora poravnati prijavnino po (pred)računu, ki ga izda organizator tekmovanja za nagrade WEBSI Spletni prvaki: WEBSI, Zavod za digitalno odličnost, v roku 15 dni od izdaje (pred)računa ali najkasneje do 15. maja 2020 za zgodnje priijave in 15. junija 2020 za redne prijave. V primeru odjave projekta mora prijavitelj kriti strošek odjave, ki znaša 30 % prijavnine. Odjava po 15. maju 2020 ni možna. 
 3. Prijavitelj lahko posamezno delo prijavi v več kategorij, vendar ne več kot v dve različni ter v kategorijo naj digitalna kampanja. Ob prijavi istega dela v več kategorij, mora za vsako kategorijo izpolniti ločeno prijavo in poravnati ločeno prijavnino, ki pa za drugo prijavo (istega projekta v različno kategorijo) prinaša 25% popust.
 4. V primeru odjave projekta mora prijavitelj kriti strošek odjave, ki znaša 30 % prijavnine. Odjava po 15. maju 2020 ni možna. 


Žirija

 1. Žirija tekmovanja za nagrade WEBSI Spletnih prvakov je sestavljena iz 106 članov, predstavljajo jo člani strokovne in poslovne žirije, predsednik žirij ter zunanji strokovnjaki s področja videoprodukcije za ocenjevanje del v kategoriji video. 


Zmagovalci tekmovanja

 1. Zmagovalci tekmovanja za nagrade WEBSI Spletnih prvakov bodo razglašeni na podelitvi nagrad v okviru WEBSI dneva, in sicer v četrtek, 24. septembra 2020.


Časovnica

 1. Projekte je v tekmovanje možno prijaviti od 11. marca do 15. maja 2020. Projekti bodo s strani predstavnikov žirij in na podlagi objektiviziranega vprašalnika ocenjevani med 10. in 24. junijem 2020. S strani javnosti (t. i. Glas ljudstva) bo javnost posamezen projekt ocenjevala med 17. in 30. junijem. Podatke bomo obravnavali v juniju, juliju in avgustu 2020. Uradni rezultati tekmovanja WEBSI Spletni prvaki 2020 bodo znani in predstavljeni 24. septembra 2020, ko bo tudi izšel 9. WEBSI dosje. 24. septembra bo na uradnem dogodku izvedena tudi svečana podelitev nagrad.
 2. Organizator ima pravico do spremembe časovnice.


Metodologija

 1. Vsak projekt bomo ocenjevali 2-stopenjsko. In sicer na podlagi ocene dveh skupin žirij. Skupna ocena bo sestavljena iz naslednjih postavk:
  • Strokovna žirija – ponder: 50 %
  • Poslovna žirija – ponder: 50 %


Način ocenjevanja + ocenjevalni kriteriji

 1. Predstavniki žirij bodo projekte ocenjevali na daljavo, preko spletnih vprašalnikov. Po potrebi, če bodo rezultati tesni ali neodločeni, se bodo izbrani predstavniki žirij pred objavo uradnih rezultatov zbrali in preučili rezultate.


Glas ljudstva

 1. Predstavniki ljudstva bodo projekte ocenjevali na spletni strani https://websi.si/glas-ljudstva. Projektov med sabo ne bodo primerjali temveč vsakega ocenjevali posamezno. Ocenili bodo lahko več projektov. Vrstni red predstavljenih projektov na spletni strani www.websi.si se bo naključno spreminjal. Preko povezave, ki jo bo prijavitelj projekta umestil na svojo spletno stran, bo posameznik ocenjeval projekt te organizacije. Posameznik bo ocenjeval projekt organizacije prek povezave, ki jo bo prijavitelj projekta umestil v polje URL projekta.


Vzorčenje

 1. Projekti, prijavljeni s strani podjetji in drugih organizacij.
  Projekti, ki jih predlagajo člani žirij – vsak član žirije predlaga 5 projektov; iz tega vzorca bomo izbrali cca. 20 največkrat predlaganih projektov.


Organizator tekmovanja

 1. Organizator tekmovanja za nagrade WEBSI Spletnih prvakov je WEBSI, Zavod za digitalno odličnost.


Omejitev odgovornosti organizatorja

 1. Organizator tekmovanja za nagrade WEBSI Spletni prvaki ne prevzema nobene odgovornosti za nepravilno oddano prijavo ali morebitne napačne informacije, podane ob prijavi dela.
 2. Organizator tekmovanja za nagrade WEBSI Spletni prvaki ne prevzema nobene odgovornosti za tehnično neustrezna dela in posledično neustrezno kvaliteto predstavitve del žiriji, na konferenci, na spletni strani ali drugih kanalih projekta WEBSI.


Sprejem pravil tekmovanja

 1. Z oddano prijavo dela prijavitelj potrjuje, da je prebral pravila tekmovanja za nagrade WEBSI Spletni prvaki in se strinja s pravili ter razume, da so od trenutka oddaje prijave zavezujoča.

Organizator si pridržuje pravico do spremembe Pravil prijave in tekmovanja WEBSI Spletni prvaki.

 

V Ljubljani, 28. januarja 2020